کلیه مدارک علاوه بر ترجمه نیاز به تائیدیه دادگستری دارند. )

اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی.

۱ . ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر توصیه میشود ۶ الف) مدت اعتبار حداقل رنگی، تمام رخ با زمینه سفید.۶*۴ قطعه عکس ۶ )۲ ) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.۳ ) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی. ۴ الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر. ماه اخیر کافی میباشد. ۳ * در صورت تعداد زیاد تراکنش، ارائه گردش حساب نفر۲ امضاء، کد افراد امضاء کننده ( ۲ ب) سپردههای بانکی: قابل ذکر است گواهی حساب باید فارسی باشد ( حتی ارقام ) به همراه مهر شعبه، از افراد که حق امضاء دارند ) و تاییدیه اداره امور بینالملل و مهر بینالملل بانک. * ارائه گردش حساب به صورت انگلیسی از طرف بانک نیز قابل قبول میباشد. ۵ * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ریال باشد. ۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) اصل و ترجمه سند مالکیت.۵ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی: ۶ الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی. ب) وکلا: پروانه وکالت. ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه. * ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی جهت گرفتن مهر دادگستری الزامی است. د) بازنشستهها: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی. ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت. و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس. ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار .) * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد. سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است. ۱۱) برای فرزندان زیر ۷ ) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانمهای خانهدار. ۱ ساله ).۵۰ تا ۱۱) اصل و ترجمه کارت پایان خدمت و یا معافیت ( برای متقاضیان ۹ سال در سفارت الزامی میباشد. ۶ *در صورت نیاز، حضور افراد بالای * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزدآژانس باقی میماند. ۵۰ * چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از ۰،۰۰۰،۰۰۰ بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقباً اعلام میگردد. و در یک نسخه ارائه شود.A4 * لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگةa4 و در یک نسخه ارائه شود.

 

download