ترجمه ها بدون نیاز به تائیده دادگستری و وزارت امور خارجه می باشند. ) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی. ۱ ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. ۶ الف) مدت اعتبار حداقل رنگی، تمام رخ با زمینه سفید ( عکس حتما بدون رتوش باشد ) ۵٫۴*۵٫۴ قطعه عکس ۶ )۲ ) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.۵ . ) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک ۵ الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر. * در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه میباشد. ب) سپردههای بانکی. *ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر بینالملل قابل قبول میباشد. ۴ * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ریال باشد. ۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) اصل و ترجمه سند مالکیت.۴ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی: ۶ الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی. ب) وکلا: پروانه وکالت. ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه. د) بازنشستهها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت. و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس. ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار .) * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد. . سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است ۱۱ ) برای فرزندان زیر ۷ . ) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانمهای خانهدار ۱ سال در سفارت الزامی میباشد. ۶ *در صورت نیاز، حضور افراد بالای * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند. ۴۰ * چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از ۰،۰۰۰،۰۰۰ بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.

 

download