تلفن: ۳- ۸۸۹۷۴۱۴۱
فکس: ۸۸۹۵۳۹۴۵
آدرس:
ایران-تهران- منطقه۰۶-بلوار کشاورز – جنب بیمارستان پارس – ساختمان سامان – واحد ۵- ک.پ :۱۴۱۵۹۴۵۵۶۹
ایمیل: parsavosh_trade@yahoo.com