تلفن: 3- 88974141
فکس: 88953945
آدرس:
ایران-تهران- منطقه06-بلوار کشاورز – جنب بیمارستان پارس – ساختمان سامان – واحد 5- ک.پ :1415945569
ایمیل: parsavosh_trade@yahoo.com